Bankovnictví v informační společnosti

Ondřej Šlapák
Doktorand oboru Informatika

 slapak@vse.cz


Abstrakt: Článek představuje model globální informační společnosti (GISp), jehož součástí je definice tří úrovní GISp, identifikace typů subjektů a jejich zařazení do vrstev, definice prostředků GISp a konečně rozšířená architektura podnikových informačních systémů. Druhá část článku se plně věnuje bankovnictví a bankám jako specifickým subjektům informační společnosti. Je pojednáno o nutné změně orientace bank na poskytované služby, především zprostředkování platebního styku a ručení za subjekty transakce. Rovněž jsou představeny trendy v bankovnictví, mezi kterými první roli hraje nepřetržitý provoz a vzdálený přístup. Článek se dále věnuje řízení IS/IT z pohledu sledování uvedených trendů.

Klíčová slova: globální informační společnost, informační systém, řízení IS/IT, Internet, banka, provoz 24x7, platební styk, trendy, integraceInformační společnost

Informační společnost není dávno jevem novým. Každá společnost je svým způsobem informační, neboť jednotlivé interakce uvnitř společnosti (a s jejím okolím) lze považovat za výměnu informací. Co však můžeme pozorovat v historii několika let, je stále rostoucí význam informací. Informace čím dál těsněji ovlivňují stále více procesů v lidské společnosti. V důsledku rostoucího významu informací se z nich dokonce stalo zboží.

Růst významu informací je umožněn prostředky komunikačních a informačních technologií. Tyto umožňují sdílet v podstatě stejnou informaci po celém světě. V současné době tedy společnost dostává skutečně globální charakter.


Globální informační společnost má tyto základní charakteristiky:


Informace

Jak je zmíněno výše, informace se stala zbožím. Nejdříve strategickým1, dnes se však stává i zbožím spotřebním a účelovým, neboť cokoliv je možné vyjádřit jako informaci bez ztráty kvality primárního významu/smyslu (tj. tam, kde hmota je jen nosičem informace), bude jako informace vyjádřeno.


…z toho vyplývá2

Subjekty v globální informační společnosti mají větší možnosti, zároveň však čelí větší konkurenci, a to jak ze strany subjektů vlastního sektoru, tak ze strany subjektů ze sektorů jiných. Vedle zvýšené konkurence pozorujeme další trend, který je zdánlivě proti zdravému rozumu.

Jde o tzv. co-opetition (co-operation + competition), což znamená, že spolu spolupracují subjekty, které by dříve byly konkurenty. Jaký je cíl tohoto počínání? Synergickým efektem dosáhnout většího zisku, což je konečné hledisko ostatních, kterými jsou snížení nákladů (výrobních, investičních…), získání dalších odbytišť/zákazníků a v neposlední řadě získání informací, především technologických a vývojových (z výzkumu).

Subjekty se musí přizpůsobit požadavkům ostatních (není-li natolik silným, že určuje trend). Přizpůsobit se znamená změnu fungování (informačního) systému subjektu. To platí především ve sféře business-to-business (B2B). Jde-li o sféru business-to-consumer (B2C), jde o to, kdo dříve, levněji a pohodlněji poskytne určitou službu (tj. i prodej určitého výrobku) zákazníkům (což není nic převratného, jen je nutné podívat se na to z nového hlediska).


Model globální informační společnosti

Model globální informační společnosti (GISp) nám poskytuje jednotící rámec, přes který můžeme GISp definovat a pomocí něhož je možné GISp rozumně dále rozšiřovat tak, aby nedocházelo k nespojitostem ve vývoji. Tím rozhodně neříkám, že by se někdy v budoucnu nemohlo objevit nějaké nové paradigma.

Úrovně v GISp

 

Konstrukce obsahů jednotlivých úrovní by měla postupovat zdola nahoru, zatímco aplikace těchto obsahů by měla naopak být prováděna shora dolů.

Integrační služby se tedy odvíjejí od potřeb producentů a konzumentů, právní (pracovní) rámec je vystavován podle potřeb obou nižších vrstev. Aplikace nových produktů, služeb, opatření… (na jakékoliv vrstvě) musí být v souladu s vrstvou vyšší nebo stejnou.

Rozdíl mezi konstrukcí obsahu a aplikací je v tom, že aplikace je aktivita subjektů zaměřená na stejnou nebo nižší vrstvu a je víceméně individuálního charakteru, co se původce aktivity týká, zatímco konstrukce obsahu je reakcí na požadavek na změnu/rozšíření (pravidel, formy služeb…), který vychází od skupiny subjektů reprezentujících danou vrstvu (či jen její část – z určitého hlediska). Situace je znázorněna na obr. 1.

obr. 1 – Úrovně modelu GISp

 

Subjekty v GISp

Subjekty GISp jsou původci konstrukce obsahu anebo aplikace:

 

Prolínání vrstev

Na obr. 2 je znázorněno prolínání jednotlivých vrstev, což je dáno charakterem subjektů GISp a požadavky na ně kladenými.

obr. 2 – Prolínání úrovní GISp

 

Občané volí své zástupce do parlamentů států, čímž se vlastně dostávají až do vrstvy právního rámce. Státy formují mezinárodní organizace a zajišťují tak společné postupy a harmonizaci v různých oblastech. Dva posledně jmenované subjekty prostřednictvím svých úřadů, komisí, institucí… využívají integračních a infrastrukturních služeb. Vedle toho mohou působit jako certifikační autority.

Podniky (zakládané občany) vytvářejí různé (nadnárodní) aliance, čímž se mohou dostat do vrstvy právního/ pracovního rámce. Zároveň můžeme pozorovat, že se některé podniky snaží dostat do vrstvy integračních a infrastrukturních služeb (např. zprostředkování platebního styku). Jiné podniky do vrstvy integračních a infrastrukturních služeb patří ze své podstaty. Takovými podniky jsou banky, telekomunikační podnikycertifikační autority.

(Pro zjednodušení nejsou na obrázku naznačeny vztahy, kdy subjekt formovaný občanem zakládá komerční organizace.)


Prostředky umožňující fungování GISp4

Těmito prostředky jsou informační technologie, pomocí kterých je možné provádět bezpečnou vzdálenou transakci s právně garantovaným důsledkem. Informační technologie jsou pochopitelně neustále ve vývoji, čímž mohou ovlivnit charakter společnosti (třeba tak, jak se děje nyní). Proto je nutné vytvářet právní/pracovní rámec pokud možno nezávisle na technologiích. Zároveň je však potřeba určit standardy, aby byla možná globální komunikace. K vytvoření právního/pracovního rámce je nutná spolupráce subjektů různých vrstev.

Technologie GISp musí zajistit:

obr. 3 – Prostředky umožňující fungování GISp


Problematice bezpečnosti je věnován seriál “Utajené komunikace” v časopisu CHIP (2/95 – 12/95) a množství web-stránek (nejlépe za všechny snad http://www.rsasecurity.com/rsalabs/faq).


Právní/pracovní rámec musí garantovat, že použití těchto technologií (a dalších, které se mohou objevit) bude v souladu s  “dobrými mravy”. Určení “dobrých mravů” však nespadá do modelu GISp.Architektura informačních systémů jednotlivých subjektů

Zde jde především o podniky, ať už z vrstvy integračních a infrastrukturních služeb nebo z vrstvy producentů a konzumentů (viz obr. 2). Zajímá nás problematika splynutí podniku s okolím, resp. jeho integrace s globální informační společností.

Podnik, aby byl v současné a budoucí době konkurenceschopný, musí být

 

Výše uvedené platí s různou mírou pro všechny podniky poskytující nějaký produkt/službu na komerční bázi i třeba pro státní správu (přestože jde o “podnik” s monopolním postavením a platby “zákazníků” – občanů jsou nezávislé, nebo do jisté míry nezávislé, na poskytovaných službách – daně, poplatky, kolky…).

Rovněž tím není zavržen přístup aktivní nabídky (podnik nabízí zákazníkům hotové produkty či zejména služby). Tento přístup může být naopak rozšířen o nabídku konkrétním zákazníkům, kdy se nabídka formuje podle charakteristiky daného zákazníka.

Protože praxe již několik let potvrzuje fakt, že informační systémy zvyšují konkurenceschopnost podniku, musí architektura informačního systému (IS) podniku odrážet požadavky globální informační společnosti (i její architekturu). Podíváme-li se zpět na obr. 1, vidíme, že IS podniku musí být v souladu s platnou legislativou a standardy. Potom může být využitím integračních a infrastrukturních služeb propojen s ostatními subjekty.

Propojení s ostatními subjekty znamená napojení pomocí prostředků GISp (obr. 3) na zákazníky, dodavatele, partnery, banky a stát.

Globální architekturu IS podniku můžeme tedy jednoduše znázornit následovně (vyjdeme-li z dosavadního modelu v [DOH97-1]):

obr. 4 – Globální architektura IS podniku v GISp

 

Změna oproti předchozímu modelu architektury spočívá v následujícím. Dosud oddělené partie EDI a OIS byly sloučeny v jednu ještě spolu s novým prvkem – WWW. Tím je naznačen již široce nastoupený trend k využívání technologie WWW v koncových uživatelských aplikacích, která umožňuje jednoduchý a přitom flexibilní vzdálený přístup k systému. OIS-WWW-EDI se v podstatě částečně překrývá s prostředky GISp (obr. 3). Ty jsou důležité pro zákazníky, kteří se stávají přímými uživateli informačního systému podniku. Analogická situace nastává na straně dodavatelů, kdy se však sám podnik stává uživatelem jiného systému.

Vedle posledně jmenovaných částí přibyla do modelu architektury další, zahrnující

 

Mezi dílčími architekturami má primární význam v GISp procesní architektura, která musí umožňovat podniku vhodně reagovat na zákaznické požadavky. Jak vyplývá z předchozího, je nutné “natáhnout” procesy až k zákazníkovi. Jeho požadavky přímo spouští procesy v systému podniku. Primárním procesem je vyřízení objednávky, který spouští další procesy, mezi nimiž teprve najdeme výrobu apod.

Dalším měnícím se prvkem je technologická architektura. V této souvislosti pouze opět připomínám obr. 3 a fakt, že IS podniku přesahuje jeho hranice. Bude-li technologická architektura vyhovovat těmto požadavkům, nezáleží na konkrétní realizaci. Můžeme však sledovat přesun aplikační vrstvy (hovoříme-li o C/S architektuře) směrem k serveru, kdy u uživatele zůstává jen logika uživatelského rozhranní (pro zákazníka bychom to mohli nazvat Customer User Interface). V jiných případech, např. teleworking, se může zpracování více přiblížit uživateli (klientovi). Obecně lze říci, že pro samostatnější práci je vhodnější hard-client. Dokonce se může stát, že si obě strany vymění role (ze serveru se stane klient a opačně). Tím se dostáváme k outsourcingu, zde k outsourcingu zaměstnanců či celých útvarů. Otázkou zůstávají konkrétní realizace vztahů (viz [BRU98-1]).


Závěrem k architektuře IS podniků v GISp

Zde navržená architektura nepopisuje současný stav, ale snaží se poskytnout jakýsi rámec GISp. Pokud jde o model celé GISp, domnívám se, že vývoj k podobnému uspořádání směřuje. Totéž platí i o architektuře podniků, i když zde musíme vzít v úvahu charakteristiky jednotlivých odvětví a typů podniků. Později se vrátím k této problematice, a to z pohledu bank.


Systémová integrace

V předchozí pasáži je znázorněno srůstání podniku s jeho okolím. Tento jev můžeme považovat za další fázi systémové integrace [VOR97-1]. V uvedené literatuře jsou uvedeny tyto fáze systémové integrace (SI):

 

První úroveň SI (technologická integrace, tj.integrace dat, SW, HW, uživatelského rozhraní) hrála hlavní roli v první polovině 90. let. Byla vystřídána integrací podnikových procesů a moderním pojmem se stal Business Process Reengineering. Řada podniků již dnes disponuje komplexní podporou podnikových procesů (CIB – Computer Integrated Business). Tím se však vývoj nezastavil – podniky se dnes snaží jednak proniknout co nejblíže k zákazníkům, jednak navázat pružné vztahy se svými dodavateli, tj. integrují se se svým okolím. Právě tato další fáze (a současně úroveň) integrace přináší zvýšení konkurenceschopnosti v současné době.

Na obrázku obr. 2 však nefigurují pouze podniky a jejich zákazníci. Pokud vezmeme v úvahu globální charakter společnosti a (výhledové) možnosti telekomunikačních a informačních technologií, zjistíme, že se potýkáme s něčím, co bychom mohli nazvat globální systémovou integrací. Globální systémová integrace daleko přesahuje hranice původní systémové integrace podniku, a to nejen rozsahem, ale i typem a zařazením problémů, které je nutné řešit6.Banky

Vraťme se nyní k úrovním GISp a k jejich prolínání (obr. 1 a obr. 2), konkrétně k vazbě “podniky, organizacebankovní sektor”. V tomto příspěvku se budu dále věnovat výhradně bankám a bankovnímu sektoru.

Proč se bankami zabývat zvlášť nebo proč je nenechat napospas svému osudu má dva důvody. Jeden z důvodů je ten, že jde v podstatě o komerční společnosti, které mají vlastníky, vedení a případně další subjekty (určitě nezapomeňme na klienty), kterým záleží na pokračující, v lepším případě úspěšné, existenci banky. Impulsy k transformaci a nové orientaci budou tedy vycházet od těchto subjektů. Druhý důvod souvisí s historickým vývojem společnosti a bank a s významem bankovního sektoru. Dvojitý charakter bank je možné pozorovat i v modelu GISp: Jednak jsou to běžné podniky (mají svou organizaci, informační systém, procesy…), jednak jsou součástí bankovního sektoru, jehož strategický význam spočívá v tom, že je tzv. “o penězích”. Strategický význam peněz si jistě každý dokáže vysvětlit. Na tomto místě předesílám známý fakt, že od stability měny (jak vnější, která se promítá ve stabilitě měnového kurzu, tak vnitřní, promítající se ve stabilitě cenové hladiny – inflace) se odvíjí stabilita ekonomiky. Obě hlediska (podnikové i sektorové/makroekonomické) je nutné vzít v úvahu při posuzování pozice a role bank v GISp.


Peníze a banky

Ve vývoji lidské společnosti se zpočátku setkáváme s tzv. autarktním společenským systémem, kdy každá komunita byla víceméně uzavřená a soběstačná. V další etapě vývoje dochází k výměně zboží mezi jednotlivými komunitami či jednotlivci, avšak výměna se provádí na principu zboží za zboží (barter). Barter můžeme považovat za první systém platebního styku. Umožnil sice výměnu zboží, ale s relativně velkým úsilím – typicky problém stanovení “směnného kurzu” jednotlivých komodit. Tento problém byl odstraněn “vynálezem” peněz. Ty jsou všeobecně přijímány k placení za zboží a služby a lze jimi uhradit dluh. Jsou zúčtovací jednotkou (lze jimi vyjádřit majetek) a uchovávají hodnotu (za stejný obnos si koupíme stejně dnes i později7). Aby něco mohlo být v uvedeném smyslu penězi, musí to být vzácné (omezený výskyt), stálé, nepadělatelné, dělitelné a snadno přenositelné8. Peníze jsou jedním z předpokladů pro existenci bank. Dalším předpokladem jsou lidé, kteří nabídnou službu úschovy peněz, lidé, kteří si chtějí peníze uschovat (mají jich momentální přebytek) a lidé, kteří peníze potřebují a jsou ochotni za jejich zapůjčení zaplatit (úrok)9. Zde můžeme pozorovat vztah podnik – zákazník10. Banka11 jako podnik specifických služeb (hospodaří s penězi ostatních) se v konkurenčním boji s dalšími bankami snaží získat co nejvíce lidí, kteří si u ní své peníze uloží, a naopak nabídnout jiným lidem tyto peníze tak, aby na tom vydělala. Z obou skupin lidí se stávají (potenciální) zákazníci. Pochopitelně nezůstalo pouze u zmíněných služeb a banka ve snaze získat nové zákazníky a i jinak zvýšit své zisky podniká řadu činností. Z pohledu tohoto příspěvku je primární postavení banky a vztah banky a zákazníka.


Pokles zprostředkování

Globální informační společnost umožňuje dovést outsourcing mnoha činností téměř k dokonalosti. Jednou takovou činností je i správa peněz (přijímání vkladů, poskytování úvěrů, platební styk…). Správou peněz se však vedle bank zabývají i jiné, nebankovní subjekty, čímž dochází k odlivu peněžních prostředků z bankovního sektoru. Jako příklad lze uvést investiční a důchodové fondy, které přebírají značnou část vkladů. Dále velké obchodní domy, olejářské firmy, letecké společnosti, telekomunikační a jiné velké podniky, které prodávají svým zákazníkům své vlastní platební karty, čímž také přebírají bankovní vklady od zákazníků a částečně zprostředkovávají platební styk.

Aktivity takových subjektů se odráží jak v podnikovém, tak v sektorovém pohledu na banky/bankovní sektor. Z podnikového hlediska zbývá na banky méně peněz, se kterými mohou hospodařit a z kterých tedy mohou profitovat. Úbytek peněz v bankovním sektoru dále znamená částečné oslabení úvěrové politiky centrální banky (tzv. pokles zprostředkování12). – Zakoupíme-li si platební kartu (styl telefonní karta), úvěrujeme tím společnost, která nám kartu prodala. Naše prostředky má totiž k dispozici okamžitě, kdežto my je z karty čerpáme postupně. Daná společnost si tedy nemusí půjčovat od bank. Dokonce nám může nabídnout slevu, která pro nás bude výhodnější, než kdybychom si peníze uložili na úročený účet v bance (absolutně tato tvrzení pochopitelně neplatí).

Z pozice běžného spotřebitele nevidíme důvod, proč bychom měli preferovat uložení peněz u banky před koupí platební karty obchodního domu, když držení takové karty může být výhodnější a když nám nevadí, že jsme vázáni k jednomu prodejci13. Nahlížení na problém z pohledu jednotlivce však nemusí nutně vést k vyřešení tohoto problému. Udržení pozice bank je skutečně důležité, a to nejen pro banky samotné, ale i pro ekonomiku. Centrální banky nevznikly z nedefinovaného rozmaru – jejich “základním cílem je péče o zdravý měnový vývoj v širokém slova smyslu” ([DVO96-1], str. 31). Stabilita měny se hlavně odráží jednak ve stabilitě měnového kurzu dané měny, jednak ve stabilitě cenové hladiny. Od obou zmíněných veličin se odvíjí i stabilita ekonomiky.


Nové pozice bank, platební styk

Pokud banky (sektor) nemohou zabránit odlivu peněz ze své moci, musí nalézt jiný zdroj příjmů. Ten je možné nalézt, zaměříme-li se více na služby, odkud dále vyplývá stále větší důraz na profit z provedených klientských transakcí. Podíváme-li se na výkazy zisků a ztrát “českých” bank (ČS, ČSOB, EB, KB, IPB, UNION, ŽB), zjistíme, že vývoj příjmů z poplatků a provizí je slibnější než vývoj z úrokových operací (podle hrubého odhadu). V současné době obecně nedosahuje objemu úrokových obchodů. V budoucnosti však nabude daleko významnější role. Banky ovšem nesmějí příliš dlouho čekat, neboť mohou být i na tomto poli (kam patří především platební styk, pro tento příspěvek důležitý spíše vzdálený platební styk) vytlačeny nebankovními subjekty. Všechny banky si to již uvědomily a některé podnikly viditelné kroky. Problematika platebního styku se ovšem netýká jednotlivých bank odděleně.

Zprostředkování vzdáleného platebního styku je tedy šance, kterou by banky rozhodně neměly promeškat. Vzdálená platební transakce je z pochopitelných důvodů pro elektronický obchod i podnikání14 nezbytná, pokud se nespokojíme se zasíláním zboží na dobírku. Ve skutečnosti však nejde jen o zprostředkování platebního styku, ale o vyšší činnost, kterou se banky dostávají i do pozice certifikační autority (chápeme-li tento pojem z širšího hlediska).

V prostředí elektronického trhu14 hraje významnou úlohu vzdálený kontakt zúčastněných stran. Při elektronické vzdálené obchodní transakci chce mít prodávající jistotu, že jedná se solidním zákazníkem a že za své zboží skutečně dostane zaplaceno15. A právě zde je veliká šance pro banky. Banky by rozhodně neměly zmeškat příležitost stát se ručitelem plateb na dálku a ručitelem “finančního ratingu” ostatních subjektů. Pro tyto účely je ve světě mnohými společnostmi používán protokol SET (Secure Electronic Transaction), jehož vývoj byl dokončen a dne 1.6.1997 byla zveřejněna specifikace SET verze 1.016. Protokol SET je jen jedním z mnoha protokolů, kterých je potřeba při elektronickém obchodování (viz Open Trading Protocol Consortium, http://www.otp.org).


Forma peněz

S vývojem technologií a přístupu lidí k nim časem pravděpodobně dojde téměř k vytlačení hmotných peněz, které však budou i nadále fungovat vedle plateb na dálku. Jinou možností je nahrazení hmotných peněz penězi digitálními. I v této oblasti existuje několik projektů, které se osvědčily i v praxi (viz [SLA99-1]). Avšak tento systém elektronického platebního styku nijak nenahrává komerčním bankám, neboť jde pouze o změnu vyjádření peněz (které sice umožní platit na dálku, ale nevyžadují k tomu účast komerčních bank). V tomto systému platebního styku je navíc možné obejít centrální bankovní autoritu, která by měla mít jako jediná v zemi právo emitovat digitální hotovost, a emitovat peníze vlastní – například obchodní domy mohou část výplaty dávat ve svých vlastních penězích. Nic nebrání tomu, aby se tyto peníze rozšířily i mimo zaměstnance (pokud bude důvěra v obchodní dům dostatečná). Daný obchodní dům by však musel přiměřeně provádět opatření, která dělá (by dělala) centrální banka. Z hlediska bezpečnosti digitálního oběživa je důležité, aby nebylo možné digitálními penězi zaplatit na dvou různých místech najednou (kopírování peněz). Dalšími požadavky jsou: anonymita plateb, možnost zkontrolovat platnost digitální bankovky, nezávislost na nosiči (standardy) a konečně dělitelnost (možnost rozměnit). Tyto požadavky pochopitelně nevylučují funkce a požadavky na peníze uvedené na začátku článku. Blíže k digitálním penězům časopis CHIP (1/97, str. 32, 2/97, str. 22).


Vyhlídky

Mají tedy banky možnost udržet si své pozice? Domnívám se, že ano. V budoucnosti sice budou mít velký podíl globální nadnárodní korporace podílející se na poklesu zprostředkování, ale zároveň velmi vzroste potenciál malých a středních podniků17. Tyto firmy jsou dostatečně malé, aby byly relativně přehledně a efektivně řízené, a zároveň jsou natolik velké, že mohou zajistit světový prodej, jehož dveře se jim vznikem globálního elektronického trhu otevírají. Takové podniky zřejmě nebudou shánět finanční prostředky vydáváním platebních karet, ale kontaktují banku s žádostí o úvěr. Navíc vzdálená obchodní transakce osobní placení platební kartou (ve smyslu karty obchodního domu) vylučuje. Mnohem jednodušší bude využít služeb bankovního sektoru (např. SET). Tak bude postavení bank zachováno. Lidé si budou uchovávat část prostředků na účtech bank za účelem provádění plateb (a na termínovaných účtech), takže banka bude mít zdroj pro poskytování úvěrů.

K úvěrům se váže další trend (v ČR relativně nový), a sice kreditní prodej: Kupující subjekt nemusí platit cenu ihned (a nemusí si půjčovat od banky, nemá-li dostatek prostředků), ale splácí ji. Objem úvěrů kupujícím, které bance díky splátkovému prodeji unikly, je však vyrovnáván (i když nemusí být zcela) úvěry prodávajícím. Splácení ze strany kupujícího se může provádět převodem z účtu, což je pro banky příznivé.

A co digitální peníze? Pokud bude dobře fungovat elektronický platební styk “typu SET”, nebude potřeba zavádět digitální oběživo, které je dle mého názoru obtížněji realizovatelné. Elektronické peněženky pro digitální peníze, používané pro drobné platby, tím nemusí být zcela zavrženy. Realizace digitálního oběživa v tomto smyslu je poměrně jednodušší než totální zavedení digitálních peněz. Ovšem domnívám se, že jsou přesto zbytečné, neboť i drobná platba prováděná osobně (např. u prodejce) může být vyřízena na stejném principu jako transakce vzdálená – tedy převodem z účtu tak, jak to vlastně známe i ze současnosti. Jiný problém bychom řešili v situaci, kdy se jedná např. o osobní půjčku dvou lidí či splacení osobního dluhu tzv. na ulici. Ale tímto bychom se dostali mimo rámec tohoto příspěvku.


Trendy v bankovnictví

Již v předešlých pasážích jsem se částečně věnoval některým trendům v odvětví bankovnictví. Těmto a dalším zde popisovaným trendům se banky musí přizpůsobit, chtějí-li si přinejmenším udržet stávající zákazníky. Na obr. 5 jsou uvedeny trendy očekávané v jednotlivých segmentech trhu. Vybrané komodity vykazují relativně vysokou míru práce s informacemi v celém hodnotovém řetězci, ale současně mají různě velký informační obsah svých produktů.

obr. 5 – Klasifikace segmentů hospodářství podle informačního obsahu a práce s informacemi


Všimněme si, že bankovnictví je uvedeno v pravé horní části grafu. Bankovnictví má přirozeně vysokou míru práce s informacemi a vysoký informační obsah svých produktů. Nasazení prostředků informačních technologií (IT) se proto již dávno stalo běžnou (a nutnou) záležitostí. S nástupem elektronického obchodování se informační systém banky přibližuje ke klientům. Elektronický obchod má v bankovnictví své místo nejen z logiky svého poslání (funkce), ale také pro uvedenou kombinaci informačního obsahu a práce s informacemi v celém hodnotovém řetězci.


Být on-line…

Trend globalizace spolu s vývojem informační společnosti s sebou přináší zintenzivnění konkurenční soutěže, čehož je možné si všimnout takřka všude a vždy. Boj o zákazníka není sváděn jen mezi bankami a dalšími subjekty, které vyvolávají výše zmíněný pokles zprostředkování, ale pochopitelně i mezi bankami samotnými. Banky se snaží nabízet zákazníkům nové a výhodnější služby, což automaticky sleduje zájmy zákazníků (resp. nové služby by měly být odvozeny od zájmů zákazníků). Trendem je být zákazníkovi k dispozici nepřetržitě (provoz 7x24 – sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně). Homebanking (či jiná forma elektronického styku s bankou) přestává být luxusem a začíná být nutnou možností, kterou banka klientům nabízí. Pro flexibilní elektronický styk je, zdá se, předurčen Internet. Avšak můžeme se setkat s názory, že kontakt banky s velkými zákazníky (20% klientů dělá 80% obchodů) přes TCP/IP je nevhodný. Důvod? Banky mají obavu, že kdyby byli takoví klienti připojeni prostřednictvím Internetu, měli by možnost snadno přejít k jiné bance. Jsou-li však v kontaktu s bankou prostřednictvím proprietárního řešení banky, takovou možnost nemají. Tento přístup je více než krátkozraký. Zákazník si přece přeje mít volné ruce, nebýt uvázán k jedné bance. Proto mu vyhovuje připojení přes Internet. Pokud mu to banka neumožní, riskuje, že její klient přejde k bance, která zákazníkům v tomto směru vychází vstříc. Nezavedení přístupu přes Internet tedy není obrana před odchodem klientů, ale zásadní chybou. Naopak – zavedení přístupu přes Internet navíc přitáhne další klienty. Ale samotný přístup přes Internet neznamená svobodu klienta. V úvahu je nutné vzít také strukturu (formát) komunikace. Pokud ta nebude odpovídat všeobecně platným standardům, bude klient nadále připoután k jedné bance.

Jiným argumentem proti přístupu přes TCP/IP je, že takový přístup je vhodný pouze pro masové produkty. S tím lze souhlasit, ale i zde je nutné si uvědomit: vzdálený přístup je trend. Kdo ho nebude mít, neuspěje. Bankéři a systémoví inženýři si musí poradit s problémem, jak z individuálních produktů udělat masové, či alespoň vícekrát použitelné. Zavedení vzdáleného přístupu k produktům nezávisí však pouze na bankách. Úroveň (či jistý typ gramotnosti) klientů bank se s časem zvyšuje. Při zařazení nového produktu banky nejsou klienti obecně s to samostatně nové služby využít (jde-li o komplikovaný obchod) – potřebují k tomu asistenci ze strany pracovníků banky. V takovém případě je nevhodné i ekonomicky nevýhodné umožnit k této nové službě vzdálený přístup. Teprve po rozšíření nové služby se úroveň klientely zvýší a klienti “sami řeknou”, jakým způsobem chtějí nové (nyní již vlastně zavedené) služby využívat, čímž se však na tomto poli velmi zužuje prostor pro konkurenční boj.

V nebankovním sektoru můžeme pozorovat další trend v boji o zákazníka. Lidé mají možnost prohlížet si presentace firem, které ve svých presentacích umožňují i objednání produktu a zadání jeho vlastností. Je však takováto individualizace možná i v bankovním sektoru? Jde o problém velmi podobný problému z předchozího odstavce. V současné době (i mnohem dříve) u některých produktů individualizace probíhá např. při poskytování úvěru je s každým klientem, který o úvěr požádá, provedena procedura (spuštěn proces), která má za úkol zjistit, za jakých podmínek lze klientovi úvěr poskytnout. Otázkou je, jak takové procedury převést na vzdálený kontakt. Dostáváme se tak do situace, kdy banka potřebuje vědět, že její klient, který ji vzdáleně kontaktoval, skutečně dosahuje takových kvalit, které presentuje. Pokud jde o klienta, se kterým je banka již ve styku, využije svůj informační systém pro získání relevantních dat. Jestliže však jde o klienta nového, potřebná data v systému chybí. Chceme-li vyloučit osobní kontakt (což předpokládám, že je pro klienty výhodné – nemusí ztrácet čas cestou do banky apod.), je potřeba služeb třetí strany – ručitele (certifikační autorita). O certifikačních autoritách se hovoří hlavně ohledně záruky za identifikaci partnera v komunikaci. Jak ale vyplynulo, je potřeba, aby nějaké obecně důvěryhodné subjekty ručily i za vlastnosti partnera (v našem případě by to mohl být obchodní rejstřík a nějaká další banka). Problematika certifikačních autorit je široce diskutována. Základní postřehy jsou uvedeny např. v [SLA99-1].

Banky v boji o zákazníka, resp. o udržení zákazníka, mohou použít aktivního přístupu ke svým klientům. Nemusí jen čekat, až se klient na základě podmínek nabízených v prospektech (i elektronických) rozhodne využít služeb své banky. Každá banka si o svých klientech vede podrobnou evidenci (rozhodně by měla), ve které má zachyceny charakteristiky veškerých vztahů s klienty. Na základě těchto údajů je možné předem odhadnout požadavky klientů. Banka tak může s předstihem zahájit dialog s klientem a předejít tím nepříjemným situacím. K tomu je však potřeba dobrých informačních systémů vyššího stupně (EIS, datawarehouse, expertní systémy…) vybudovaných nad stávajícím transakčním informačním systémem. Právě nasazování takových informačních systémů je jedním z trendů, který můžeme již několik let sledovat nejen v bankovnictví.

Za úvahu rovněž stojí spolupráce bank s internetovými providery a nabídka bezplatného styku s bankou (v případě, že klient k Internetu dosud přístup nemá, i nabídka zaplacení zřizovacího poplatku či jeho části). Vzhledem k současné době, kdy banky účtují poplatky i za papírové výpisy z účtů, můžeme v této oblasti spatřovat velký prostor pro konkurenční soutěžení. Problematika však souvisí i s právní otázkou uznávání elektronických dokumentů.


Internet + EDI = WebEDI

Na závěr části článku věnované trendům v bankovnictví si uveďme odhady vývoje v používání Internetu a EDI (což se pochopitelně netýká pouze bankovnictví). EDI je totiž velmi dobrý nástroj pro automatizaci obchodního styku (viz též výše – Prostředky umožňující fungování GISp) a v kombinaci s Internetem (otevřené prostředí) se stává mnohem přitažlivějším. Elektronické obchodování (globální, tj. na Internetu) je založeno na bezpečné komunikaci, a to nezávisle na jednotlivých platformách a operačních systémech. Aplikace kryptografie zajišťují bezpečnost, Internet zajišťuje flexibilní komunikaci a EDI (a jiné aplikace pracující podle stanovených standardů) nám umožní navzájem se domluvit. K tématu EDI a Internetu viz též [DOH99-2]. Na obr. 6 vidíme odhad podle Datamonitor (http://www.datamonitor.com), který ukazuje vývoj elektronického obchodu B2B (business-to-business) ve srovnání s tradičními formami EDI. Odklon od běžného EDI k web-EDI je patrný i z dalšího obrázku (obr. 7).


obr. 6 – Přesun aplikací EDI k Internetuobr. 7 – EDI a B2BŘízení procesů a informačního systému

Je pochopitelné, že sledování trendů a přizpůsobení se jim nemůže proběhnout bez vhodné změny v procesním řízení banky. Tím, že banka dává možnost svým klientům (i potenciálním) přistupovat vzdáleně, rozšiřuje svůj (informační) systém ven za své hranice. Výrobní podniky se snaží (nebo budou snažit) vyrábět pouze ty výrobky, pro které mají odběratele, což znamená zahájit výrobu výrobku teprve po vyjádření požadavku zákazníka (objednávka). U banky to analogicky představuje např. převod z účtu na účet (stejně jako požadavek na vytvoření nového účtu, žádost o úvěr apod. – zde však narážíme opět na problematiku důvěryhodnosti klienta – viz výše). Pokud je banka dobře procesně řízena a má odpovídající informační systém s přehledně definovanou architekturou ([DOH97-1]), dojde z tohoto hlediska “pouze” k rekonstrukci okrajových částí informačního systému tak, aby proces nebyl spouštěn pracovníkem z banky, ale klientem, který se stává přímým uživatelem informačního systému banky (pro klienta jako uživatele musí být vytvořeno nějaké uživatelské rozhranní, bezpečnostní procedury… - viz též výše: Architektura informačních systémů jednotlivých subjektů). Avšak situace je složitější, jak uvidíme i v další části tohoto článku.


Kontinuální provoz

Vedle vzdáleného přístupu klientů je potřeba vyřešit i kontinuální provoz banky. Na tomto místě je nutné se pozastavit. Kontinuální provoz banky (7x24) je možné chápat ze dvou až tří pohledů (úrovní). Jeden pohled je pohled klienta. Banka se klientům jeví neustále “otevřená”, když v kterýkoliv čas přijme a vyřídí jeho požadavek. Druhým pohledem se díváme na provedení transakce uvnitř banky. Třetí pohled, který však přesahuje jedinou banku, poukazuje na skutečné vyřízení klientského požadavku v celém bankovním sektoru.

Všechny pohledy (úrovně) spolu pochopitelně souvisí. Jestliže zůstaneme na první úrovni, je potřeba zajistit, aby měl klient přístup k vybraným službám nepřetržitě a aby reakcí systému banky bylo něco ve smyslu: “Váš požadavek byl přijat a bude vyřízen tehdy a tehdy.” Proč se zmiňuji o vybraných službách? V současné době, kdy globalizace teprve začíná prostupovat hospodářský život a certifikační autority se teprve začínají rodit bez obecné platnosti, je nevýhodné (až nemožné) zpřístupnit klientům veškeré služby v provozu 7x24 (typicky žádost o úvěr, jde-li o nového klienta). Jiné služby naopak kontinuálně zprovoznit lze. V nabídce bank nalezneme možnost zobrazit si výpis z účtu, historii transakcí, dát příkaz k úhradě, zadat jiné příkazy bance apod. (V našich zemích však zatím není standardně k těmto službám přistupováno přes Internet – viz tabulka “Banky s internet banking”).

Druhá úroveň, která se týká provedení transakce uvnitř banky, navazuje a zpětně ovlivňuje funkci první úrovně. Zadá-li klient, řekněme v 23:55, příkaz k úhradě, je vhodné, aby se tento příkaz objevil i ve výpise historie transakcí, kterou si klient nechá pro kontrolu zobrazit pár minut potom (a to i v případě, že příkaz zadal přes Internet a ověřuje si to pomocí telefonu). Ve druhé úrovni může být klientův požadavek zpracován jakousi vestavbou mezi vzdáleným klientem a centrem informačního systému (IS), která simuluje, že klientův požadavek byl vyřízen. Čerpat data může přímo z centrální databáze (nebo používat databázi replikovanou), avšak veškeré změny, které by se v ní měly provést se zapíší do speciální nárazníkové databáze. Reálné provedení těchto transakcí se provede při startu (resp. zpřístupnění) centrálního systému. Toto řešení je tudíž vhodné pro případy, kdy ještě dochází k přerušení kontaktu s centrem. Jinou možností (za předpokladu nepřetržitého provozu centrálních aplikací) je provést klientovy požadavky on-line v systému banky, kde lze vlastně přímo operovat mezi účty dané banky. Jde-li o mezibankovní převody, po startu celého bankovního systému je banka připravena předat příkazy centrální bance. On-line fungování systému banky, a to nejen s ohledem na rozhraní s uživatelem (klientem), je nutné plánovat a realizovat až po analýze procesů (pokud již nejsou standardně zmapovány) a identifikací kritických procesů. Není totiž efektivní (jak pracně, tak finančně – alespoň v současné době) navrhnout systém banky tak, aby v něm byly on-line prováděny veškeré procesy, když jejich provedení může být bez ztráty jakéhokoliv efektu uskutečněno později v dobách, kdy je systém méně zatížen18.

Dostáváme se ke třetí úrovni nepřetržitého provozu banky. Jak jsem již naznačil, ke skutečnému 7x24 provozu je potřeba, aby všechny banky (i centrální19) pracovaly nepřetržitě. Vyjdeme-li opět ze situace, kdy vzdáleně zadáváme příkaz k převodu v 23:55 na účet vedený u jiné banky, je potřeba, aby příjemce částky, kterou odesíláme, mohl po uplynutí minimální doby potřebné ke komunikaci všech zainteresovaných systémů zkontrolovat, zda mu byla částka na jeho účet připsána, resp. kdy se tak stane. Takový způsob fungování bankovního sektoru je nutný pro rozvinutí běžného globálního elektronického obchodování. (Současný stav mezibankovních převodů je popsán v [DVO96-1].)

Informační systém banky musí být tedy v současné době jednak navržen podle procesů, které v bance probíhají (což je běžný předpoklad jeho použití), jednak musí být schopen zpracovávat vzdálené požadavky klientů alespoň simulací zpracování. Nepřetržitý chod systému klade vysoké nároky na technologie i na organizaci procesů. Nestačí, aby systém pracoval 99% času ročně. Tato část roku představuje málo přes 361 dní (téměř čtyři dny nefunkčnosti systému ročně). Běžné technologie (e-business ready) nabízejí 99,99% bezchybného provozu, což znamená minimální plánovanou odstávku systému (z technologického hlediska, tj. z důvodu poruchy, výpadku technologie) přes 50 minut za rok. Bankovní systémy by se však měly ideálně blížit funkčnosti 99,999% času (kolem pěti minut výpadku). Některé organizace uvádějí, že dosahují právě 99,999% přístupnosti, nicméně 100% v jejich případě znamená např. od 700 do 1900. V České Republice je přístupový kanál na relativně špičkové úrovni, je-li přístupný z 90% při provozu 7x24.


Závěrem k bankovnictví v informační společnosti

Organizace procesů v bance dále musí vzít na vědomí, že se mění charakter hospodaření banky. Dosud zažité denní cykly se nepřetržitému provozu stanou překážkou. Banka je složitý podnik a tím, že operuje s penězi cizích subjektů, se stává podnikem sledovaným (ze zákona). Pro banky existuje mnoho povinností a záruk ohledně svých závazků vůči klientům ([REV96-1], [REV95-1], [DVO96-1]). Typické řízení hospodaření banky v denních cyklech není v prostředí ideálního kontinuálního provozu možné. Bude zřejmě nutné najít jistý kompromis (z hlediska řízení hospodaření banky, dohledu centrální autority, i z pohledu nepřetržitého fungování bankovního sektoru a řízení informačních systémů bank), pozměnit kriteria pro hospodaření bank a pochopitelně způsoby, jak těmto kriteriím dostát. Samozřejmě v celosvětovém měřítku.

 

Děkuji panu Ing. Josefu Černému, řediteli odboru Aplikačního vývoje, KB, a.s., za ochotnou spolupráci a za velmi hodnotné připomínky.

Dále děkuji panu doc. Dohnalovi z KIT, VŠE, za svolení k použití textu a obrázků ze společného článku uvedeného v časopisu Systémová integrace, číslo 4/1999, pod názvem “Banky a elektronický trh”.

 

 

Summary: Banking in Information Society

This article starts with one-page presentation of global information society’s (GISp) characteristics. After this preface, a model of GISp is proposed. The model consists of layers, subjects, means, and architecture of subjects. There are three layers in the model (see fig. obr. 1 – Úrovně modelu GISp): legal & working framework, integration & infrastructure services, and producers & consumers. The subjects are: international organisations (UNO, OECD, EU…), supranational organisations/associations/unions (ISF, EUROBIT, HLSG…), certification authorities, banking sector, telecommunications, companies, state administration/Civil Service/government administration, and citizens. Every subject belongs to a certain layer. However, we can see relationships between the layers (fig. obr. 2 – Prolínání úrovní GISp). The means of GISp are flexible global interconnection, security (content and uniqueness of messages, sender identification + non-repudiation of message, remote contract signing, guaranty of quality), and common language (standards, conventions etc.) – see fig. obr. 3 – Prostředky umožňující fungování GISp. Finally, an enhancement of enterprise information systems architecture with emphasis on wide co-operation and interconnection with suppliers, customers, and partners is presented. The process of interconnecting, co-operating, and co-opeting (co-opetition = competition + co-operation) is another phase of system integration.

The next part of this article is oriented to banking. Banks are shown as subjects of two layers: the integration & infrastructure layer and the producer & consumer layer. Correspondence to the both layers is the reason why we should be interested in banks apart. The global character of the society enables money transfer away from banking sector. This reduces banks’ possibilities and leads to disintermediation (disabling central bank to do monetary policy effectively). The article shows how banks can save their positions. Acting as intermediaries of remote payments and guarantees of both participants in payment transactions seems to be the best solution. It means to enable customers to communicate with banks 24 hours a day, 7 days a week from their homes or wherever they are. To be, or not to be (accessible via Internet)? That’s the question discussed in the article, too. However, being non-stop & on-line reachable requires good process architecture and relevant information system. Besides that, the article shortly calls attention to necessity to find a trade-off solution for central bank supervision and non-stop operating of banks.

 

Příloha – Banky s internet banking:

(podle zběžné prohlídky WWW stránek)

Na českém trhu:

Citibank: http://www.citibank.com/czech/cz/elc/general/index.htm

Expandia banka: http://www.ebanka.cz/

IPB: http://www.ipb.cz/

Živnostenská banka: http://www.ziba.cz/ resp. http://www.netbanka.cz/

Na slovenském trhu:

(zde je situace znatelně uspokojivější)

Devín banka: http://ib.devinbanka.sk/

Istrobanka: http://www.istrobanka.sk/

Poštová banka: http://www.postbank.sk/

Prvá komunálna banka: http://www.pkb.sk/

Slovenská sporiteľňa: http://www.slsp.sk/

Tatra banka: http://www.tatrabanka.sk/index.html

U některých bank jde však o proprietární řešení, kdy se přístup k bance váže k PC, na který je nutné instalovat soubory banky (převážně z důvodů bezpečnosti), nebo k určitému HW klíči (token).

K orientaci na web-stránkách bank: Některé banky používají termín homebanking, jiné elektronické bankovnictví či electronic banking a jiné internet banking.

 

Literatura:

[BRU98-1]

Bruckner, T., Voříšek, J.: Outsourcing informačních systémů, EKOPRESS, 1998

[DOH97-1]

Dohnal, J., Pour, J.: Architektury informačních systémů, EKOPRESS, 1997

[DOH99-1]

Dohnal, J., Pour,J.: Řízení podniku a řízení IS/IT v informační společnosti, VŠE, 1999

[DOH99-2]

Dohnal, J.: Informační společnost, její příležitosti a výzvy, 5. Sympozium EDI(FACT), Praha, 1999

[DOR97-1]

Dorazil, O.: Světové dějiny v kostce, Papyrus (a JEVA), 1997

[DVO96-1]

Dvořák, P.: Bankovnictví, VŠE, Praha, 1996

[POU96-1]

Pour, J.: Aplikační software, VŠE, Praha, 1996

[REV95-1]

Revenda, Z.: Bankovní regulace a dohled, VŠE, Praha, 1995

[REV96-1]

Revenda, Z., Mandel, M., Kodera, J., Musílek, P., Dvořák, P., Brada, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, Praha, 1996

[SLA99-1]

Šlapák, O., Voříšek, J.: “Integrace v globální informační společnosti” ve sborníku konference Systémová integrace, 1999

[VOR97-1]

Voříšek, J.: Strategické řízení informačních systémů a systémová integrace, Management Press, Praha, 1997
1 O tom, že kdo má informaci, má potenciální moc, se vědělo již před několika tisíci lety.

2 – především pro podnikovou sféru, ale možno určitým způsobem zobecnit

3 Certifikační autority v nejjednodušším vyjádření zaručují bezpečnou identifikaci partnera při vzdálené transakci. V širším pojetí mohou podobné subjekty ručit za kvalitu nabízeného zboží a služeb, ale i za pravdivost údajů o osobách (viz [SLA99-1]).

4 Možné chápat jako globální informační infrastrukturu.

5 Outsourcing viz [BRU98-1].

6 [SLA99-1]

7 Toto dnes platí v omezené míře (inflace), avšak nezapomínejme na druhé straně na termínované vklady.

8 Podrobnější historický vývoj peněz je uveden např. v [REV96-1].

9 Podle [DOR97-1] k takovým obchodům (službám) docházelo již ve staré Babylonii. Na počátku středověku však opět došlo k barteru a teprve později se ve středověkých italských městech v Lombardii znovu začaly razit mince a vznikaly subjekty, které můžeme považovat za přímé předchůdce dnešních bank.

10 Vedle bank zabývajících se hlavně retail bankingem existují i banky, u nichž retail banking hraje mizivou či žádnou roli a jejichž hlavní činnost spočívá např. ve „sbírání financí“ od retailových bank a v poskytování velkých úvěrů velkým klientům.

11 Slovo banka vzniklo z italského banco – prac. stůl, lavice, pult. Původně totiž obchodníci nabízející úschovu peněz měli své stánky (stoly) na trhu mezi ostatními trhovci. Když obchodník zkrachoval, převrátil (rozbil) svůj stůl (banco rotto, odtud bankrot).

12 Banky, pokles zprostředkování a centrální bankovnictví viz [DVO96-1], [REV96-1], [REV95-1].

13 Závislost na jediném prodejci na druhé straně nemusí být příliš svazující, jde-li o skutečně univerzální obchodní střediska, o jejichž rozkvětu se můžeme přesvědčit na každém kroku. Např. ve Francii je typické, že k obchodnímu centru patří i čerpací stanice.

14 Více např. v [SLA99-1].

15 Požadavek platí pochopitelně i obráceně.

16 V České Republice běžel od začátku roku 1997 pilotní projekt implementace SET. Testovací fáze projektu již skončila (15.10.1999) a od 1.11.1999 se přešlo na plný mezinárodní provoz. Blíže o protokolu SET a pilotním projektu pojednává http://www.set.cz.

17 SMEs – Small and Medium Enterprises

18 Není snad potřeba zdůrazňovat důležitost správné identifikace kritických procesů.

19 Pokud neuvažujeme bilaterální zúčtování mezi bankami přes korespondenční účty, které jsou u nás zakázané.Personal homepage: http://ondrej.slapak.cz