Konference IBM e-Business Academy

21. ledna 2002

Zasedací místnost rektorky VŠE

 

 

 

S b o r n í k

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference IBM e-Business Academy

 

Ondřej Šlapák

Katedra informačních technologií

Vysoká škola ekonomická v Praze

Nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

e-mail: slapak@vse.cz

 

 

Klíčová slova: IBM, e-Business Academy, Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra informačních technologií

Abstrakt: Tento příspěvek čtenáře seznámí s průběhem konference IBM e-Business Academy, která se konala v lednu roku 2002 a na které byly prezentovány výsledky roční práce týmu složeného z členů Katedry informačních technologií na Vysoké škole ekonomické v Praze a studentů kurzů zařazených do programu IBM e-Business Academy.

 

  1. IBM e-Business Academy na VŠE

e-Business Academy je akademická iniciativa sponzorovaná společností IBM. Tato iniciativa je uvedena v život na mnoha univerzitách po celém světě. Proč tomu tak je a jaké jsou další aktivity IBM v oblasti vzdělávání účastníkům konference prozradil pan Carlos A. García z IBM Strategic Investments/University Programs for CEMA (viz dále).

Na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) se e-Business Academy rozeběhla na začátku roku 2001, kdy byla podepsána “Smlouva o spolupráci při vzdělávání v oblasti e-businessu mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a IBM Česká republika”. Cílem této spolupráce je dosažení takové úrovně, která studentům a koncovým uživatelům umožní absolvovat odpovídající certifikační zkoušky. IBM kromě finanční podpory poskytla VŠE také přístup ke svému softwaru:

 

Dalším přispěním společnosti IBM jsou zpřístupněné materiály vypracované na Budapest University for Technology and Ecomonics a materiály pro samostudium vyučujících. VŠE se naopak zavázala inovovat kurzy na základě materiálů a software IBM a nabídnout je studentům i osobám mimo VŠE.

Po uzavření smlouvy začala na Katedře informačních technologií (KIT), která je součástí Fakulty informatiky a statistiky, příprava kurzů a ve vybraných studentských učebnách instalace poskytnutého software. Prostředky poskytnuté IBM umožnily členům řešitelského týmu navštívit přední světové odborné konference a pořídit kvalitní literaturu. Dílčí výsledky byly řešitelským týmem KIT prezentovány zástupcům IBM ČR na operačních schůzkách, během kterých také docházelo k postupné krystalizaci výsledku společného úsilí.

V září 2001 mohly být do výuky uvedeny inovované kurzy, v rámci kterých studenti vypracovali semestrální práce. Nejlepší práce byly odměněny volným vstupem na konferenci Systémová integrace 2002 a studenti je prezentovali na konferenci IBM e-Business Academy letos v lednu. Jednotlivé příspěvky jsou uvedeny na dalších stránkách sborníku.

  1. Konference

Konference IBM e-Business Academy se konala 21. ledna 2002 v zasedací místnosti rektorky VŠE v Praze. Byla prezentací výsledků řešitelského týmu KIT, ale především studentů kurzů, které byly zařazeny do programu e-Business Academy.

Konferencí provázela paní Monika Pavlíčková, ředitelka marketingu a komunikací IBM ČR. Po přivítání pana Carlose Garcíi z IBM Strategic Investments/University Programs for CEMA, předních zástupců IBM ČR, zástupců vedení školy, KIT, novinářů a především studentů předala slovo paní prorektorce pro zahraniční styk a public relations VŠE.

Význam programu e-business Academy pro VŠE

Paní prorektorka Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. zahájila konferenci projevem, jehož text následuje:

“Vážené dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte, abych Vás jménem vedení Vysoké školy ekonomické v Praze přivítala na konferenci IBM e-Business Academy, pořádanou ve spolupráci VŠE a IBM. Zvláště srdečně bych na půdě VŠE chtěla přivítat pana Carlose A. Garciu ze Strategic Investments, University Programs for CEMA, IBM CEMA, pana Richarda Hindlse, děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE a pana Jiřího Voříška, vedoucího Katedry informačních technologií VŠE. Vítám rovněž pracovníky firmy IBM a své kolegy – vyučující VŠE. Vítám upřímně rovněž naše studenty, bez nichž by projekt nemohl být realizován.

Projekt e-Business Academy může být bez jakékoliv skromnosti hodnocen jako velmi úspěšný: přinesl nové podněty našim pedagogům, zprostředkoval kontakt s nejnovějšími trendy trhu našim studentům a umožnil aplikaci teoretických poznatků ve spolupráci s IBM v terénu. V posledně zmíněném aspektu splnil přání řady našich studentů: obohatit teoretické poznatky o to, jak se v praxi realizují. Tuto část tvorby lidského kapitálu bohužel nemůže akademická instituce realizovat, a proto vysoce oceňujeme spolupráci s IBM jako firmou s tradicí, silnou přítomností a jasnou perspektivou.

Spolupráce s podnikovou praxí patří mezi významné prvky rozvojové strategie Vysoké školy ekonomické. Chceme ve výuce reflektovat názory budoucích zaměstnavatelů našich dnešních studentů a v brzké době absolventů. Usilujeme vždy o rozvoj spolupráce na základě partnerského vztahu a principu vzájemné výhodnosti. Orientujeme se přitom na velké mezinárodní firmy, které reprezentují dnešní globalizovanou ekonomiku a umožňují studentům získat praktické znalosti v oblasti mezinárodního podnikání a managementu. Členství Vysoké školy ekonomické v Community of European Management Schools (CEMS) - strategické alianci 17 prestižních akademických institucí a přibližně 60 “corporate partners” – významných světových firem, ilustruje naši orientaci na špičkové partnery v akademickém i podnikovém světě.

Vážení hosté a kolegové, dovolte mi, abych vyjádřila své přesvědčení o přínosu aktivit typu e-Business Academy pro všechny, kteří se jich účastní a naději, že se tento projekt bude opakovat. Ráda bych vyjádřila poděkování firmě IBM za její významnou podporu projektu, jehož závěrečnou fázi – konferenci IBM e-Business Academy – právě zahajujeme. Ve Vašem dnešním jednání Vám přeji mnoho úspěchů.”

e-Business Education Programs – IBM Support for Universities

Po úvodním projevu paní prorektorky se slova ujal pan Carlos García. Na začátku svého vystoupení pan García objasnil, proč IBM podporuje univerzity po celém světě. Jde o vlastní zkušenosti v oblasti získávání nových spolupracovníků, jakož i o potřeby zákazníků společnosti IBM a IBM business partnerů. Pokud rozdělíme oblast zájmu společnosti IBM na strategii, operativní řízení, IT strategii, dodávku IT a outsourcing, pak firmy zabývající se strategií zaujmou pozice nejvýše v prvních dvou oblastech. Společnosti z tzv. “velké pětky” se pohybují v  operativním řízení a IT strategii, zatímco IT firmy působí ještě navíc jako dodavatelé IT. IBM (IBM Consulting a IBM Global Services) však, jak bylo řečeno, zaujímá všechny jmenované oblasti. Navíc můžeme sledovat postupné srůstání různých pohledů řízení firmy – Business Strategy, IT Strategy a e-Business Strategy v jeden jediný pohled, kterým je e-Business Strategy. Jak bylo zmíněno, jde o srůstání, proto tento jediný pohled obsahuje zároveň pohledy ostatní. Je očividné, že uvedené skutečnosti vyžadují důkladně připravené lidi schopné porozumět nejnovějším trendům podnikání v celé jejich šíři. To je důvod, proč se IBM zaměřuje na úzkou spolupráci s univerzitami celého světa.

Další část svého vystoupení věnoval pan García prezentaci jednotlivých možností spolupráce s univerzitami. Jako první uvedl e-Business Academy, jejíž koncept spočívá na straně IBM v základně znalostí a prostředků, v podpoře rozvíjení odborných dovedností, výukových zdrojích a v konzultační podpoře. Program e-business Academy má být na univerzitě řízen katedrou angažující se v problematice e-businessu. Úkolem e-Business Academy programu je podněcovat výzkumné a speciální projekty, jejichž výsledkem mají být profesionální publikace. IBM v programu e-Business Academy uplatňuje kurzy týkající se základů e-businessu, návrhu integrovaných řešení, architektuře a vývoji Java programů, řízení bází dat a v neposlední řadě rovněž prostředí operačního systému Linux.

Po prezentaci e-Business Academy pan García představil účastníkům konference tzv. IBM Faculty Portal (http://ibm.com/university). Jak říká úvodní stránka tohoto portálu, jde o více než o webové stránky – jde o komunitu. Tento portál je bohatým zdrojem pro každého, kdo zamýšlí spolupracovat na výzkumných projektech, hledá IBM software, vzdělávací plány nebo se zajímá nadcházející události a soutěže.

Jedním z programů Faculty Portal je IBM Scholars Program poskytující institucím vyššího vzdělávání řadu akademických a výzkumných zdrojů IBM. V rámci tohoto programu mají tyto instituce snažší přístup k softwaru a technologiím IBM, vzdělávacím prostředkům a dalším informacím. IBM dále nabízí učební materiály, technickou podporu, slevy na knihy a účast na speciálních akcích a mnoho dalšího.

Následující snímky prezentace pana Garcíi seznámily přítomné s tzv. e-Business Patterns. Jde o metodologii návrhu řešení, která pokrývá většinu běžných interakcí mezi uživateli, businessem a daty. Je založena na základních stavebních kamenech vhodných pro většinu e-business řešení. Složitější řešení může být vystavěno skládáním základních e-Business Patterns. Více o této problematice je možné nalézt na stránkách IBM:

http://www.ibm.com/developerworks/patterns/index.html,

http://www.ibm.com/developerworks/patterns/library/index.html.

 

Po e-Business Patterns přišla na řadu ještě prezentace dalších zdrojů IBM. Jde o RedBooks (http://www.redbooks.ibm.com), které jsou vyvíjeny a publikovány IBM’s International Technical Support Organization. Tato organizace vyvíjí know-how, technické materiály atd. a zprostředkovává je IBM profesionálům, business partnerům, zákazníkům a také dalším zájemcům. Jiným zdrojem znalostí je Think Research (http://www.research.ibm.com/thinkresearch/index.shtml). Tato aktivita IBM se po celém světě zabývá výzkumem v těch oblastech vědy, jejichž výsledky mohou být využity pro dosažení cílů IBM. V oblasti e-businessu je výzkum založen na myšlence, že e-business znamená použití technologie k napřímení celého business modelu při snížení nákladů a zvýšení produktivity, přičemž dochází k těsnějšímu spojení se zákazníky, dodavateli a partnery. Pokud jde o e-commerce, na ten se specializuje IBM Institute for Advanced Commerce (http://www.research.ibm.com/iac). Institut se prostřednictvím řady konferencí a partnerství s universitami zaměřuje na trh a obchodní firmy s cílem vyvinout dlouhodobá a opakovatelná řešení obchodu. IBM však nezaostává ani ve spolupráci s mezinárodními institucemi, jako je třeba EU. Tato spolupráce je vykonávána prostřednictvím Career Space (http://www.career-space.com) – konsorcia jedenácti firem z oblasti informačních a telekomunikačních technologií (ICT). Konsorcium spolu s univerzitami pomáhá překonat nedostatek specialistů na ICT na trhu práce.

Na závěr svého vystoupení pan Carlos García prezentoval produktovou strategii IBM založenou na otevřených systémech: model založený na integrovaných standardech a Open Source (HTML, XML, Java, Linux) využívající trusted networking services a Internetu příští generace.

Produktová strategie IBM

 

Spolupráce KIT a IBM v rámci projektu IBM e-Business Academy

Pan profesor Jiří Voříšek, vedoucí Katedry informačních technologií, který vystoupil po panu Garcíovi, na začátku svého vystoupení zdůraznil nutnost spolupráce univerzit s předními firmami. Uvedl, že jde o jeden z klíčových rysů vyspělé společnosti. Spolupráce univerzit s firmami znamená sdílení informací, znalostí a lidí, což pochopitelně usnadňuje a tedy i urychluje tok dvou prvně jmenovaných zdrojů mezi univerzitami a praxí. Univerzity díky přispění firem získávají nejnovější technologie pro výuku a mohou tak lépe podporovat své studenty a připravovat je na zcela konkrétní požadavky praxe.

Jaká tedy byla motivace a jaké byly cíle KIT při řešení projektu IBM e-Business Academy? Zmiňme tři nejdůležitější: využít znalosti a informace IBM k inovaci vybraných kurzů, získat moderní technologie IBM pro výuku a získat prostředky pro nákup odborné literatury, návštěvy předních světových pracovišť a účast na konferencích souvisejících s cíli a kurzy e-Business Academy.

Do programu e-Business Academy byly vybrány tyto kurzy:

 

Řešitelský tým KIT, který pracoval ve složení:

během roku 2001 dosáhl značného inovačního posunu všech čtyř uvedených kurzů. Podrobněji o jednotlivých kurzech pojednali garanti ve svých vystoupeních.

Na závěr své řeči v roli vedoucího katedry prof. Voříšek poděkoval v první řadě firmě IBM za poskytnuté finanční prostředky, software a čas odborníků, kteří s sebou přinesli cenné znalosti. Poděkování patří také vedení VŠE, firmě ITS, která je business partnerem IBM a jejíž přední zástupci rovněž přispěli ke zkvalitnění kurzů. Slova díků směroval pan profesor také řešitelům z Katedry informačních technologií.

 

 

Další část konference patřila již vybraným předmětům, jejich garantům a nejlepším studentským pracím.

 

Podnikání a obchodování na Internetu

Pan profesor Jaroslav Jandoš, který je garantem tohoto kurzu a v podstatě jeho jediným zásadním řešitelem, představil kurz jako odrazový můstek pro ostatní kurzy programu e-Business Academy. Studenti jsou v tomto kurzu seznámeni se základními východisky e-commerce a e-business, konceptuálním modelem e-commerce a marketingem a reklamou na Internetu. Dále jsou na kurzu prezentovány aplikace e-commerce, podnikatelské modely, jakož i význam mezipodnikové integrace. Po absolvování tohoto kurzu student bude mít dále přehled o tom, co pro podnik znamená SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management), KM (Knowledge Management) a jaký je podnikatelský a procesní pohled na tyto oblasti. Bude umět odpovědět na otázku, jaký je stav e-commerce a e-businessu v ČR, jak sestavit podnikatelský záměr a kterým směrem se diskutované oblasti pohybují. Kurzem prošlo v roce 2001 za oba semestry 141 studentů.

Sledováním rozvoje oboru na předních světových univerzitách a u předních firem, akvizicí nové literatury, účastí na odborných konferencích (mezi ně patří Systémová integrace v ČR i v SR, BITWorld 2001, IntEnt 2001) a získáním informačních zdrojů od IBM se panu profesorovi podařilo podstatně inovovat přednášky kurzu. Vypracoval metodu hodnocení Web-Commerce, která byla aplikována na cca 200 firem. Mezi výsledky patří také diplomové práce studentů: Štěpanovský, J.: Elektronická komerce v malých a středních podnicích, Balcárek, J.: Využívání e-commerce u malých a středních podniků.

Jako další výsledky ve vztahu k e-Business Academy lze uvést tyto publikace:

 

Řadu výsledků ještě rozšiřuje 38 studií vyhotovených studenty kurzů, stejnojmenný kurz pro školicí středisko IBM a přednáška na téma “Implementace e-obchodování” od J. Bělíka z IBM. Pro prezentaci výsledků kurzu na konferenci pan profesor Jandoš vybral seminární práci Tomáše Holomka s názvem “Možnosti levného zřízení elektronického obchodu v ČR”.

 

Řízení podniku a péče o zákazníky v informační společnosti

Garantem tohoto kurzu je pan docent Jan Dohnal. Za přispění pana docenta Jana Poura (také z KIT), diplomantů (kolegové Neumann, Kuzma, Břeň, Kubát), studentů kurzu a zástupců z IBM (Jan Souček, Miroslav Kučera) pan docent Dohnal inovoval kurz, který pak v zimním semestru 2001 přinesl 101 studentům mnoho velmi užitečných znalostí o e-podnikání, CRM (Customer Relationship Management) a Business Networking. V oblasti CRM se studenti kurzu seznámí s vývojem CRM, obchodním cyklem a fázemi CRM. Dále jaké jsou procesy CRM a kteří pracovníci CRM zabezpečují, jaké jsou související technologie (aplikační architektura CRM, funkcionalita SFA, EMA a CSS, kontaktní centrum) a jak probíhá inovace CRM.

Inovace kurzu je jedním z výsledků spolupráce s IBM, která již na podzim roku 2000 a později i na jaře 2001 přinesla kvalitní informační zdroje a kontakty na specialisty IBM. Díky přispění ze strany IBM pak řešitelé kurzu také mohli navštívit odborné konference (Systémová integrace ČR, SR, DCI – Boston). Vedle již zmíněných podstatně inovovaných přednášek kurzu, mezi které jsou zařazeny i přednášky kolegů z IBM “Implementace CRM v nadnárodní firmě” (Jan Souček) a “Implementace Siebel” (Miroslav Kučera), je nemalým úspěchem také úspěšná obhajoba disertační práce na téma “Inovace CRM” Petrem Kopřivou.

Dalšími výsledky e-Business Academy v předmětné oblasti CRM jsou publikace:

 

a 35 studií studentů kurzu, z nich nejlepší byla prezentována na konferenci a je publikována v tomto sborníku (Juliš, J., Trnková J. & kol.: “CRM ve firmě Baťa”). Za připomenutí rozhodně stojí také vznik stejnojmenného kurzu pro školicí středisko IBM a mezinárodní konference Systémová integrace 2001 (700 účastníků ze 14 zemí), které je IBM hlavním partnerem.

Na závěr svého vystoupení pan docent Dohnal seznámil přítomné se stavem oblasti a zkušenostmi trhu. Uvedl, že 50% prostředků vynakládaných na CRM je investováno do přípravy pracovní síly (příprava na změnu kvalifikace vyplývající ze změny procesů CRM, zaškolení, komunikace). Dalších 30% je investováno do revize a nového nastavení procesů CRM a zbývajících 20% společnosti investují do samotného výběru, nákupu a implementace technologie CRM.

 

Řízení informatiky a systémová integrace

V dalších několika minutách konference se slova opět ujal pan profesor Voříšek, tentokráte v roli garanta předmětu Řízení informatiky a systémová integrace, který poskytuje studentům teoretické základy principů a konceptů řízení IS/IT a metodiky MMDIS. Studenti se dále naučí, co znamená strategické řízení IS/IT podniku, co je předmětem informační strategie a jaký je význam architektury IS/IT podniku. Dozvědí se, jaké jsou varianty vývoje podnikového IS a jeho provozu (detailněji se kurz zabývá dodáním IS systémovým integrátorem a provozem vlastními silami, outsourcingem provozu IS/IT, ASP). Kurz studenty vybavuje znalostmi z oblasti modelů řízení podnikové informatiky a odpovídajících procesů řízení, z oblasti ekonomiky IS/IT a metrik IS/IT. V závěru kurzu mají studenti možnost seznámit se s deskripcí a analýzou trhu IS/IT v ČR a ve světě.

Celkem 172 studenti, kteří kurz v loňském roce absolvovali, jistě ocenili výsledky práce celého řešitelského týmu, jehož členy byli kromě pana profesora Voříška i další členové KIT (pan docent Jan Pour a doktor Tomáš Bruckner), diplomanti (kolegové Kožich, Buchtel, Marek, Shima), studenti kurzu a partneři z IBM (Jiří Vrobel, Vladimír Větrovksý, pan Kubíček).

Stejně jako u předchozích kurzů spolupráce s IBM přinesla informační zdroje a kontakty na specialisty IBM, možnost účasti řešitelů na předních odborných konferencích (Systémová integrace v ČR i v SR, BITWorld) a tím i inovaci kurzu. Výsledkem práce řešitelského týmu je také:

Konec svého vystoupení pan profesor Voříšek věnoval hlavnímu trendu oblasti, kterým je větší míra využívání externích zdrojů při zajišťování vývoje a provozu IS/IT – outsourcing, ASP a s tím související Service Level Agreement.

Pro prezentaci na konferenci a k publikaci ve sborníku byla vybrána seminární práce J. Pavelky a M. Víta “Analýza trhu ASP v ČR”.

 

Technologie IBM pro e-business

Poslední blok přednášek zahájila paní ing. Jilková, která garantovala kurz Technologie IBM pro e-business. Kurz je zaměřen jednak technologicky, jednak vývojářsky a jednak programátorsky. Cílem přednášek kurzu je vysvětlit technologické principy tvorby e-business aplikací obecně a ukázat, jak jsou realizovány v technologiích IBM. Cílem cvičení je “přinutit” studenty pochopit tím, že si něco zkusí udělat sami.

Kurz byl pojat jako komorní. Prošlo jím 15 studentů, z nichž 12 zápočet dostalo za vytvoření programu, 3 za esej. Studenti kladně ohodnotili programátorské zaměření kurzu jakož i přednášku ITS, BP IBM. Studentům se WebSphere líbí a chtějí, aby kurz byl součástí standardní výuky.

Za studenty na konferenci vystoupil Štěpán Alexa s prezentací “Modelování Enterprise Java Beans”. Do sborníku je zařazena i práce Ladislava Koubka na téma “Podpora e-commerce informačním systémem SAP R/3 a integrace s řešením IBM”.

 

WebSphere ve strategii ITS – BP IBM

Pan Lumír Srch, generální ředitel společnosti ITS, a.s., která je Business Partner IBM, přijal pozvání na konferenci, aby ukázal praktické možnosti řešení IBM. Ve své prezentaci nejdříve představil společnost, kterou vede, jako partnera IBM a předmět spolupráce. Dále vysvětlil, že e-business je v podstatě výsledek logické evoluce v IT. Následovala prezentace požadavků, které musí splňovat současný aplikační software. Pan generální ředitel přítomné seznámil s IBM e-business Foundation a řadou vývojových nástrojů IBM. Třetí část prezentace se týkala eBDX – electronic Business Document eXchange, konkrétněji pak záměrů společnosti ITS v oblasti vývoje řešení a vlastního přehledu řešení eBDX. Zvěr prezentace pak ukázal konkrétní řešení.

 

Závěrečné slovo děkana Fakulty informatiky a statistiky

Konferenci svým projevem zakončil děkan Fakulty informatiky a statistiky, pan Prof. Ing. Richard Hindls, CSc. Zdůraznil, že program e-Business Academy má význam nejen pro studenty oboru informatika a pro Fakultu informatiky a statistiky. Jde totiž napříč celou VŠE, což potvrzuje absolvování kurzů programu i studenty neinformatických oborů. Tím program e-Business Academy hraje pozitivní roli ve smyslu interdisciplinarity a pomáhá tak VŠE sledovat současný hlavní trend ve vzdělávání, tj. sdílení a prolínání znalostí a zdrojů těchto znalostí.

Klíčovou snahou v rozvoji studijních programů na Fakultě informatiky a statistiky (FIS) je tlak na kvalitu vzdělávání. FIS v současné době rozvíjí koncepci péče o studenty “na vstupu” (např. formou spolupráce se středními školami), “během” studia (např. projekty IT, soutěže o nejlepší studenty a studentské práce atd.) i “na výstupu” (spolupráce s IT praxí aj.). Snahou je dovést na FIS, VŠE kvalitní firmy a kvalitní projekty, a to po všech stránkách spolupráce s IBM naplňuje.

 

V současné době roste konkurence vzdělávacích programů informatických oborů. FIS se pohybuje ve své nabídce v silném konkurenčním prostředí. Kriteriem úspěchu našich studijních programů je v největší míře úspěch našich studentů při vstupu do praxe, úspěch na trhu práce. Možnost nahlédnout předem formou kvalitního projektu do klimatu praxe může našim studentům přinést nesporně konkurenční výhodu.

 

Neformální setkání v akademickém klubu VŠE

Po ukončení veřejné části konference se pozvaní hosté odebrali do akademického klubu VŠE. Pan Carlos García zde poděkoval všem, kteří se programu e-Business Academy účastní. Všechny přítomné jistě potěšil, když řekl, že implementace e-Business Academy na VŠE je dosud nejlepší, kterou měl možnost posoudit.

Mezi pozvanými do akademického klubu byli i dva studenti (Miroslav Vít a Jan Pavelka). Zájem o setkání s nimi vyjádřil pan García z důvodu dohodnutí tématu jejich diplomové práce.

Následovaly individuální rozhovory, během kterých si všichni zúčastnění vyměnili dojmy z konference a dohodli se na další spolupráci.

 

Závěr

Vysoká škola ekonomická prostřednictvím programu IBM e-Business Academy opět dokázala, že patří mezi ty univerzity, které dokáží sledovat aktuální trendy a připravovat své studenty podle požadavků praxe, což je koneckonců důležitý aspekt při výběru vysoké školy. Řešící tým Katedry informačních technologií, která je součástí Fakulty informatiky a statistiky, mohl díky kvalitnímu přispění ze strany IBM výrazně inovovat nabízené kurzy a poskytnout tak nejnovější poznatky v oblasti e-businessu, e-commerce a řízení podniku v informační společnosti studentům všech fakult VŠE. Společnost IBM naopak dokázala, že úroveň výuky na vysokých školách jí není lhostejná a že je ochotna významně spolupracovat při vzdělávání studentů, za což jí náleží srdečné poděkování. Pan Carlos García z IBM Strategic Investments/University Programs for CEMA jistě potěšil všechny participující, když prohlásil, že implementace IBM e-Business Academy na VŠE je dosud nejlepší, kterou kdy mohl posoudit.

Na závěr úvodního článku konference bych rád čtenáře pozval k příspěvkům studentů, které následují. Všechny příspěvky naleznete také na webových stránkách Katedry informačních technologií (http://kit.vse.cz), kde jsou umístěny i prezentace a fotografie z průběhu konference.